Föreningen Testfartyget Smyge
Varv: Karlskronavarvet, sjösatt: 14 mars 1991, depl: 140 ton, längd: 27 m, bredd: 7,6 m, djupgående: 1,8 m
Testfartyget Smyge
Fakta
Föreningen
Stadgar
Smyge igår
Smyge idag
Smyge imorgon
Smyges artilleri
Bilder
Smyge till sjöss
I pressen

 

Stadgar för Föreningen Testfartyget Smyge

 

 1. Firma
Föreningens firmanamn skall vara ”Föreningen Testfartyget Smyge”.2. Förvaltning och säte
Förvaltningen av stiftelsens tillgångar och handhavande av dess angelägenheter utövas av styrelsen som skall ha sitt säte i Stockholm.3. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara den 1 januari till 31 december.4. Ändamål
Föreningen ska först verka för att testfartyget Smyge blir ett museifartyg. När detta skett ska föreningen bevara testfartyget Smyge i sitt originalskick så långt som så är möjligt. Man ska vidare sprida kunskap om Smyges roll under dess aktiva tid i Försvarsmakten som försöksfartyg inom smygteknik och även samarbeta med marina myndigheter, föreningar och organisationer samt understödja forskning och utbildning knuten till Försvarsmakten, handelsflottan samt andra marina verksamheter och forskningsprojekt.5. Medlemskap
Envar fysisk person som stödjer föreningens ändamål kan bli medlem i föreningen.6. Styrelse
Styrelsen består av ordförande samt minst fyra och högst åtta ledamöter. Styrelsen konstituerar sig själv utom avseende ordförande som väljs vid årsmöte.7. Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder minst två gånger per år på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig när ordförande och en majoritet av ledamöterna är närvarande (vilket också kan vara på distans). Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller ordförandens röst som utslagsröst. Vid sammanträde skall protokoll föras.

Styrelsens mötesprotokoll justeras av ordföranden samt utsedd justeringsperson.8. Årsmöte och extra föreningsmöte
Ordinarie föreningsmöte, årsmöte, avhålls före maj månads utgång. Kallelse till föreningsmöte och extra föreningsmöte skall ske senast 20 dagar före mötet.9. Ärenden på årsmötet
1) Val av mötesordförande och mötessekreterare
2) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
3) Upprättande av röstlängd
4) Fråga om mötets behöriga utlysande
5) Fastställande av föredragningslistan
6) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
7) Föredragning av revisionsberättelse
8) Fastställande av balansräkning och disposition av vinstmedel
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10) Beslut om medlemsavgift
11) Val av ordförande (2 år, jämnt år) när mandattiden utgår
12) Val av övriga styrelseledamöter (2 år, ojämnt år) vars mandattid utgår
13) Val av två revisorer (2 år)
14) Val av valberedning bestående av två personer varav en är sammankallande (2 år)
15) Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet och eventuella motioner från medlemmar.10. Stadgeändring
Beslut om stadgeändring är giltigt då beslut fattas på två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett är årsmöte.11. Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen fattas på två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett är årsmöte. Vid upplösning av föreningen skall dess nettotillgångar i första hand erbjudas Statens Maritima Museer, i andra hand annat marinhistoriskt ändamål och i tredje hand avyttras på öppna marknaden, varvid överskottet skall tillfalla Statens Maritima Museer.

Ovanstående stadgar är fastställda samt har antagits på konstituerande stämma i
Föreningen Testfartyget Smyge den 10 mars 2009.

www.testfartygetsmyge.se
Senast uppdaterad
2016-03-20 21:28